Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hkppmiwuorghk/public_html/wp-includes/theme.php on line 630
2022年工聯會咭 – 香港印刷出版媒體業工會

2022年工聯會咭

做合格會員   盡享用工聯咭優惠

工聯咭  

工聯咭福利

 

「工聯咭」優惠多,做合格價會員盡享工聯咭優惠。已繳交2022年或以後的合格會員,都可享用此優惠。如尚未繳交2022年會費之會員請用寄上的繳費通知單繳交,盡快享受「工聯咭」所帶給的各項優惠。